81 442-61-37 Kartoteka online

Aktualności

Jakie dokumenty może uzyskać członek spółdzielni.

2021-10-19

Zgodnie z par. 11 ust. 1 pkt 5) Statutu WSM "Nowa Jutrzenka":

Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.

Natomiast par.11 ust. 2 Statutu stanowi:

Koszty sporządzania odpisów i kopii dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 5, z wyjątkiem statutu i regulaminów, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie. Zasady ustalania kosztów sporządzania odpisów i kopii dokumentów ustala Rada Nadzorcza Spółdzielni.

Mając na uwadze powyższe uregulowania, informujemy, że w siedzibie Spółdzielni Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo zapoznania się ze statutem i regulaminami oraz uchwałami organów spółdzielni i protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi oraz fakturami i umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi.

Natomiast na stronie internetowej Członek S-ni może zapoznać się ze statutem i regulaminami. Nieco mniejszy zakres dostępności dokumentów na stronie internetowej S-ni wynika z braku możliwości technicznych ograniczenia dostępności do strony internetowej osób trzecich, które nie są członkami S-ni. Obowiązujące ustawodawstwo nakłada na gestorów zasobami mieszkaniowymi (w tym na spółdzielnie mieszkaniowe) szereg obowiązków związanych np. z ochroną danych osobowych, ochroną informacji gospodarczych kontrahentów S-ni, czy też ochroną informacji chronionych kodeksem pracy. W związku z tym Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowa Jutrzenka” już w pierwszych latach swojej działalności podjęła decyzję o publikowaniu na stronie  internetowej wyłącznie informacji natury prawnej, regulujących prawa i obowiązki członków spółdzielni oraz jej organów, bez danych wrażliwych. Takie postępowanie nie ogranicza uprawnień członka Spółdzielni, a jednocześnie stwarza możliwość bepośredniego pobrania odpisów nieodpłatnych.

Nadmienić należy, że Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowa Jutrzenka” w Lublinie jest Spółdzielnią małą, nie posiada pracowników, którzy zajmowaliby się stałym moderowaniem strony internetowej, a koszty utrzymywania dodatkowych służb informatycznych dotychczas uznane zostały przez członków S-ni i jej organy za nieuzasadnione.

As-dom
As-dom

Panel klienta

Zapraszamy do korzystania z systemu Kartoteka on-line, umożliwia on bieżący podgląd wysokości opłat czynszowych.