81 442-61-37 Kartoteka online

Aktualności

Walne zgomadzenie 2023

2023-10-25

ZARZĄD

WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NOWA JUTRZENKA” w LUBLINIE

zawiadamia,  że działając na podstawie § 49 pkt 1 Statutu       

z w o ł u j e

na dzień 07.11.2023r.  o godz. 18.00 w  sali widowiskowej Parafii przy Kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny w Lublinie przy ul. Jana Pawła II

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓLDZIELNI

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej.
  5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2022r. z prezentacją sprawozdania finansowego.
  6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022r.
  7. Dyskusja i głosowanie nad uchwałami w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2022r.

- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022r.

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022r.

- zagospodarowania wyniku na GZM  i wyniku finansowego za 2022r.

- udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

  1. Wybór Rady Nadzorczej Spółdzielni.
  2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.
  3. Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał i sprawozdania wyłożone zostały do wglądu w biurze Spółdzielni przy

ul. Jutrzenki 12/159 (w godzinach pracy biura).

Każdemu członkowi S-ni przysługuje prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.

 

Jednocześnie przypominamy, że w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni mają prawo uczestniczyć wyłącznie osoby będące członkami WSM „Nowa Jutrzenka”. Wskutek wejścia
w życie zmian do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członkiem spółdzielni jest (z mocy ustawy) każda osoba posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo własności lokalu.

Projekty uchwał znajdują się w zakładce "Walne Zgromadzenie"

As-dom
As-dom

Panel klienta

Zapraszamy do korzystania z systemu Kartoteka on-line, umożliwia on bieżący podgląd wysokości opłat czynszowych.